Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu in Khandagiri Ashram, Bhubaneshwar, Odisha.
Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu in Khandagiri Ashram, Bhubaneshwar, Odisha.

,