Divya Prerna Prakash Gyan Pratiyogita was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi bapu in Mumbai, Maharashtra.
Divya Prerna Prakash Gyan Pratiyogita was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi bapu in Mumbai, Maharashtra.

,