Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at ZPHS Narkuda, Shamshabad Mandal, RangaReddy, ( Hyderabad), Telangana.
Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at ZPHS Narkuda, Shamshabad Mandal, RangaReddy, ( Hyderabad), Telangana.

Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at ZPHS Narkuda, Shamshabad Mandal, RangaReddy, ( Hyderabad), Telangana.

,