Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Hyderabad Ashram, Telangana.
Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Hyderabad Ashram, Telangana.

Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of Sant Shri AsharamJi Bapu at Hyderabad Ashram, Telangana.

,