Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of BapuJi at Sant Shri Asharamji Ashram, Rengalpal Gaon,Jaipatna, Odisha.
Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of BapuJi at Sant Shri Asharamji Ashram, Rengalpal Gaon,Jaipatna, Odisha.

Vidyarthi Ujjwal Bhavishya Nirman Shivir was organized by the seekers of BapuJi at Sant Shri Asharamji Ashram, Rengalpal Gaon,Jaipatna, Odisha.

,