Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the holy inspiration of Sant Shri AsharamJi Bapu at Saraswati Shishu Vidya Mandir (Senior), Saharpada, Keonjhar.
Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the holy inspiration of Sant Shri AsharamJi Bapu at Saraswati Shishu Vidya Mandir (Senior), Saharpada, Keonjhar.

Matri-Pitri Pujan program was celebrated by the holy inspiration of Sant Shri AsharamJi Bapu at Saraswati Shishu Vidya Mandir (Senior), Saharpada, Keonjhar.

, ,