Bhandara, Mantra Jap and Havana program was organized on the eve of Baisakh Purnima at Sant Shri AsharamJi Ashram, Jaipatna, Odisha.
Bhandara, Mantra Jap and Havana program was organized on the eve of Baisakh Purnima at Sant Shri AsharamJi Ashram, Jaipatna, Odisha.

Bhandara, Mantra Jap and Havana program was organized on the eve of Baisakh Purnima at Sant Shri AsharamJi Ashram, Jaipatna, Odisha.

,