Bhajan-kirtan and Shri Asharamyan recitation by the devotees of Sant Shri Asharamji Bapu at Katro, Manchadur, Durg, Chhattisgarh.
Bhajan-kirtan and Shri Asharamyan recitation by the devotees of Sant Shri Asharamji Bapu at Katro, Manchadur, Durg, Chhattisgarh.

Bhajan-kirtan and Shri Asharamyan recitation by the devotees of Sant Shri Asharamji Bapu at Katro, Manchadur, Durg, Chhattisgarh.

,